Operator’s Cab Upgrade

حجم وسیعی از ارتقاء کابین اپراتور، P & H  و غیر  P & Hقابل انجام است. از سایه بان پنجره ها تا کل کابین اپراتور.  صندلی با طراحی ارگونومی که در اصل برای 4100XPB  طراحی شده است و جوی استیک جدید برای ارائه حداکثر راحتی برای اپراتورها قابل جایگذاری در کابین است.

  • تاریخ
  • دسته بندی