Crawler Shoes

با استفاده از صنعت و پیچیده ترین طراحی ها، مهندسی و فن آوری تولید، P & H  توانسته است استانداردهای کفش خزنده را دوباره تعریف کند که عبارتند از:  سیستم درایو پیشرفته (ADS)  و(DELTA) .

  • تاریخ
  • دسته بندی